" /> Sykehus | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Sykehus

Fem nye sykehus snart ferdig!

L1000174
Det har vært en fantastisk utvikling innen helsevesenet i sør-vest Etiopia de siste årene. Som en viktig strategi i å minske mødredødelighet, har den etiopiske regjeringen bygget fem nye sykehus: Konso, Selamberr, Melo, Basketto, Kemba og i Geresse. Fire av plassene har vi allerede startet å operere slik at de nå kan gjøre keisersnitt.

I Konso er det nye sykehuset ferdig (bildet viser den nye fødeavdlingen) . I disse dager holder de på å flytte over aktivitetene fra det gamle helsesenteret til det nye sykehuset. Nå vil de få en stor og fin operasjonsstue, og en romslig fødeavdeling. Og, sykehuset har startet å betale utdanning av tilleggpersonell som de trenger.

En gledelig utvikling!

Alle de nye sykehusene er nesten ferdige, og vil bli tatt i bruk i løpet av det neste året. Dette vil øke kapasiteten betydelig, og mange flere kvinner vil få nødvendig hjelp.

RMM i Gamo Gofa og Segen

Det er snart ni måneder siden vi startet den nye perioden med RMM prosjektene i Gamo Gofa og i Segen zonene. Hvordan har det gått? Har vi oppnådd de resultatene vi hadde ønsket?

Målsetningen i den første fasen var å etablere institusjoner som kunne utføre god fødselsomsorg (Comprehensive Emergency Obstetric Care; CEmOC). Dette inkluderer også keisersnitt. Vi lyktedes i stor grad med dette arbeidet.

I den nåværende fase ønsker vi å bidra slik at mange flere kvinner føder på institusjoner, og at de som trenger hjelp blir henvist fra helsepost i kebeleene (kommunene) og perifere helsesentra til helsesenter og institusjoner som kan gjøre keisersnitt (CEmOC institusjoner). Et annet hoved mål er å minske dødsfall blant nyfødte.

Ledelsen av prosjektene
Skal RMM prosjektene ha en varig verdi må det integreres i det offentlige helsesystemet. Selv om det er Norsk Luthersk misjonssamband (NLM) som er ansvarlig for prosjektene, ønsker vi at det skal være det lokale helseministeriet som skal drive dem. Prosjektene har etiopiske koordinatorer som er ansatt i helseministeriet. De leder den daglige driften av prosjektene. NLM rolle er å gi råd og veiledning.

Hvert år samles vi til flere seminarer der vi diskuterer arbeidet med de institusjoner som deltar i prosjektene. 5. juni var seminaret i Arba Minch og personell fra mange helsesentra og sykehus deltok. En av lederne fra zone helsekontoret sa det slik om rollen til RMM: "Vi ønsker at RMM prosjektet skal vise oss nye ting, og prøve ut nye arbeidsmåter. Rutinearbeidet er vårt ansvar".

Dette utsagnet illustrerer hvorledes RMM prosjektene i Gamo Gofa og Segen samarbeider med myndighetene. Og målet er at RMM prosjektene skal bidra til at myndighetene selv kan videreutvikle dette videre etter 2017, noe jeg tror er et realistisk mål.

Nye måter å bedre fødselsomsorgen: Bedre samhandlingen mellom institusjonene.
I løpet av det ni månedene har vi startet samarbeid med fem nye helsesentere som dekker en befolknng på omtrent 200.000 mennesker. Målsetningen er å bedre funksjonen på helsesentrene, og spesielt at flere kvinner skal føde der. Vi gir litt støtte til utstyr, og så forsøker vi å gi praktisk og målrettet opplæring til jordmødre, sykepleiere, og health extension workers. Denne utdanningen er veldig praktisk og skal dyktiggjøre helsepersonalet til å mestre de daglige utfordringene. I tillegg besøker vi disse institusjonene regelmessig og vurderer om det er bedring i både kvalitet på arbeidet, og om arbeidet øker i omfang.

Erfaringen det siste året er oppløftende. Antallet fødende på institusjonene har mer enn doblet, og henvisningssystemet virker bra. Vi har også lagt merke til at tradisjonelle jordmødre er i ferd med å endre praksis.

Det gjenstår mange utfordringer, og de neste månedene vil vi støtte institusjoner som ikke fungerer så bra. Noen av disse ligger avsides i Gofa, andre i Gidole og i Konso området.

Øke antallet institusjoner som kan gjøre keisersnitt
I dag kan fire sykehus (Arba Minch, Gidole, Chencha og Saula) og fire større helsesentre (Konso, Kemba, Basketto, Melo) og gjøre keisersnitt (CEmOC funksjon). Det gjøres 900-1000 keisersnitt i året, og mødre dødeligheten er redusert. Selv om det høres mye ut, er det bare 1/3 av minstebehovet. I 2008, da vi begynte prosjketet, var det bare ett sykehus som fungerte tilfredsstillende, og det gjorde ca 200 keisersnitt i året. I løpet av de neste 12 månedene håper vi at ytterligere fem helsesenter vil være i full funksjon. Vi regner med at Kucha, Kolme og Beto starter i løpet av de neste månedene.

Vi håper av ved samtidig både å satse på perifere institusjoner vil kvinner få en bedre tilgang på livsviktig fødselshjelp. Dette vil igjen føre til et økt behov for bedret fødselshjelp på sykehusene.

Bedret omsorg for nyfødte
En av våre viktige mål i denne perioden er å minske dødsfall blant nyfødte. På verdensmålestokk dør like mange barn i første levemåned som i de nesten fem år; omtrent 3 millioner nyfødte hvert år.

Vi har startet et omfattende arbeid for å lage gode nyfødt-enheter på sykehusene. Disse enhetene skal virker som utdanningsinstitusjoner for personell på helsesentra og helseposter. Det viktigste er imidlertid å få helsepersonell til å indentifisere nyfødte som har behov for behandling. Det er luftvegsproblemer, infeksjoner og problemer med lav fødselsvekt (også for tidlig fødte) som utgjør tre firedeler av årsakene til død hos nyfødte. Nylig har noen har vist at desentralisert helsetilbud helt ned på helsepost-nivå kan berge mange slike liv. Vi arbeider nå med planer for å se om dette lar seg gjennomføre på helseposter og helsesentra i Etiopia.

Har vi oppnådd de resultatene vi hadde ønsket?
En kort oppsummering er at prosjektene er blitt bedre integrert i det nasjonale helsesystemet er det som jeg hadde håpet. Og helsearbeidet har utviklet seg fint, og med et nært samarbeid med lokale institusjonen gir dette oss muligheter for å finne gode løsninger på mange (og vanskelige) utfordringer.

Nye operasjonsstuer

opr-yah
Nå er endelig bygget med de nye operasjonsstuene ferdig i Yirga Alem. Det er blitt et fint bygg, med to nye operasjonsstuer, en steriliserings-sentral og et nytt skylle-rom.

I andre etasje skal det være tannklinikk.

Yirga Alem er det største sykehuset norsk misjon har drevet. Det er over seksti år siden arbeidet begynte. Nå er NLMs engasjement avsluttet, og denne gaven til sykehuset er en fin avslutning på et viktig misjonshelsearbeid.

Status RMM prosjektet

IMG_3680
De siste dagene har jeg besøkt Gidole og Arba Minch. Vi skal forsette RMM prosjektet i fem nye år. Kontrakten med myndighetene ble ikke underskrevet før i august, og dette har forsinket starten av prosjektet.

Bildet er fra mødrelandsbyen i Gidole. Dette er blitt en modell for Etiopia. Denne uken besøkte en stor delegasjon fra Afar Regionen i nord-øst Etiopia prosjektet. De ville lære om mødrelandsbyer.

Nytt denne gangen er:
 1. Vi har separate prosjekter for Gamo Gofa og Segen (Konso, Dirashe (Gidole), og Aliy (Gawada, Gobaze))
 2. Hvert prosjekt ledes av en etiopier. Min rolle er å være rådgiver.
 3. Vi skal forsette å utdanne helseoffiserer, og sykepleiere til å gi narkose og hjelpe med operasjoner. I løpet av de neste årene starter vi fire nye plasser: Kolme, Gawada, Kucha og Beto
 4. Vi skal arbeide mye med å bedre kommunehelsetjenesten (kebele). Vi ønsker at kvinner skal føde på helsepostene slik at de raskt kan henvises til sykehus når det er nødvendig. Dette er et nytt forsøk i Etiopia, og vi har startet i Gidole. Etter ett år vil vi ha noen erfaringer som kan hjelpe oss i å starte lignende forsøk i Gamo Gofa
 5. Vi har kjøpt fire motorsykkelambulanser for å bedre transporten fra kebelene til sykehuset.
 6. I oktober håper vi å starte opplæring av helseoffiserer til å gjøre keisersnitt i Saula. Sykehuset har rekruttert en gynekolog, og han er ansvarlig for denne opplæringen. Ja, utviklingen i Gofa, med nesten en million mennesker har vært god. I desember 2008 gjorde vi det første keisersnittet, i dag gjøres dette på tre institusjoner (Saula, Basketto, og i Melo). Og når vi starter to nye plasser i Kucha og Beto, vil det være ca en institusjon per 200.000 mennesker. Da har befolkningen en relativ god tilgang på fødselshjelp.

Yirga Alem

I går var jeg i Yirga Alem. Jeg kjørte dit for å se på de nye operasjonsstuene vi bygger for sykehuset. Byggearbeidet har tatt lang tid, men nå nærmer seg slutten.

Dette var et byggeprosjekt der vi skulle forsøke en ny måte å finansiere bygg på. NLM skulle finansiere en del, og så skulle Sidama Zone betale det resterende. Dette gikk bra til å begynne med. Men, når folk skiftes ut i administrasjonen så er det dessverre ikke nok med skriftlige avtaler. Dette er en av grunnene til at bygget har tatt så lang tid.

Hawassa University har nå 21.000 studenter. De bygger en “campus” nær sykehuset i Yirga Alem. Det blir en viktig institusjon for å utvikle Sidama.

Etablere små sykehus

Etiopia, som Norge, trenger nok sykehus til å dekke befolkningens behov. Mens Norge forsøker å redusere antall sykehus, er situasjonen en annen i Etiopia. Det er alt for få sykehus, og de fleste innbyggerne i landet har ikke tilgang på livsviktige sykehustjenester.

Jeg har flere ganger skrevet om Konso. I flere år var jeg skuffet over at vi ikke fikk arbeidet til. Behovet var stort, men lokale konflikter i Konso gjorde at de ikke fikk arbeidet til på helsesenteret.

Nå har situasjonen i Konso endret seg. Helsesenteret i byen tilbyr befolkningen en god fødselsomsorg. Både befolkningen i Konso by og på landsbygda bruker helsesenteret, og i år ligger det an til at de vil gjøre 80 keisersnitt. Og sengeavdelingen, som bare har ca 20 senger, er full av pasienter. De har også en liten barneavdeling.

IMG_5415
Nå planlegger vi å utvide arbeidet i Konso. Vi ønsker at Konso skal fungere som et lite sykehus, og ønsker å utstyre det bedre, og etablere en blodbank der.

Bildet viser en enkel, og ren operasjonsstue.

Arbeidet med å bygge det nye sykehuset er kommet godt i gang, og flere bygninger er ferdige. De holder nå på å bygge fødeavdelingen og operasjonsstuene. Vår plan er således at innen to år vil et fungerende lite sykehus på helsesenteret flytte over i nye og gode bygninger. Det er således et realistisk håp om at Konso ikke bare får et sykehus, men også et sykehus som fungerer.

I andre områder holder vi på med lignende utfordringer. Chencha sykehus fungerer bare på et minimumsnivå, og Kemba mangler ledere som kan bedre helsesenteret til å bli et mini-sykehus. Vi drøfter disse utfordringene med lokale og regionale myndigheter, og jeg har stor tro på at vi også i Kemba og Chencha vil se forbedringer i det kommende året.

Ny prosjekt periode

Denne gangen er vi i Etiopia for å starte det nye RMM prosjektet. Det er planlagt å vare til 2016. Myndighetene vil at prosjektet skal deles i tre, så nå er det separate prosjekter for Gamo Gofa, Seggen og Sør-Omo zoner. En zone er et fylke, og den nye Seggen zonen inkluderer de gamle Konso og Dirashe (Gidole) woredaene. Men grensene er endret og Gobaze og Gawada er blitt en ny Woreda som heter Aliy.

RMM-maternal mortality
Formålet de forrige fire år var å etablere god fødselsomsorg på mange plasser. Og det lykkes vi godt med. Spesielt gledelig er det å se at mødredødeligeheten er redusert i Gidole fylke, men også litt rundt Arba Minch (se figur). Nå er den store målsetningen å ytterligere forbedre fødselsomsorgen, og spesielt for å minske dødfødsler og tidlig barnedød. I 2012 ønsker vi å starte blodbank ved sykehusene i Gidole og Saula, for blodoverføringer kan redde mange liv. Vi vil også forsøke å introdusere motorsykkelambulanse, i første omgang i Gato, Konso og i Gofa.

Det nye i prosjektene er at de skal ledes av nasjonale. De skal lede arbeidet og følge opp hva som skjer på forskjellige helsesentra. Så i disse dager arbeider jeg med å rekruttere personer til disse viktige oppgavene. Min framtidige rolle er å være en tilrettelegger og hjelper for arbeidet i Gamo Gofa og Seggen.

I tillegg starter vi en treårig spesialisering for helseoffiserer og sykepleiere slik at de kan gjøre de mest livsviktige operasjoner, inkludert keisersnitt. Denne utdanningen skal skje ved Arba Minch Universitet. Jeg synes det er gledelig at myndigheten ønsker at sykepleiere nå skal få denne muligheten, og det vil gjøre det mulig at flere kvinner får denne utdanningen.

Nye helseprioriteringer

I Etiopia er det nå stor politisk aktivitet. I mange måneder har det nesten vært umulig å få avtaler til samtaler med politiske ledere. Først var det valg på nasjonalforsamling og på regionforsamlingene. Siden juni har lederne på regions, zone (fylke) og woreda (under-fylke) nivå arbeidet aktivt for det som på folkemunne heter ”transformation”.

Etiopia har hatt en sterk økonomisk vekst de siste årene, og nå ønsker de å komme opp av fattigdomgrøfta innen noen få år. Derfor må landet omformes.

De siste dagene er f eks alle offentlige budsjetter offentliggjort, og folk leser om budsjettvedtak på oppslagstavler og på telefonstolper. Det skal være åpenhet omkring arbeidet. Men, mer enn det er det vanskelig å få vite.

Innen helsearbeid skal det bygges et sykehus per 100.000 mennesker. På disse primærsykehusene skal det kunne utføres keisersnitt, og hovedformålet er å minske mødredødelighet. Andre sykehus skal heretter kalles for General Hospitals, og behandlingkvaliteten skal bedres.

Etiopia har utdannet mange tusen helsearbeidere de siste fem år, først og fremst health extension workers, sykepleiere og health officers. Nå skal det utdannes mange flere leger og spesialist sykepleiere, f eks anestesisykepleiere. Det skal i løpet av noen år opprettes fem nye læresteder for legeutdanning. På disse lærestedene skal det gis fire års utdanning av personer som allerede har en helsefaglig grunnutdanning. En av disse lærestedene skal være i sør Etiopia, mest sannsynlig i Yirga Alem. Lærestedene skal være underlagt helseministeriet, og det ser ut til at det er uoverensstemmelse med universitetene om denne utdanningen.

Det gleder meg at health extension programmet skal nå få oppgaven å diagnostisere og oppspore pasienter med tuberkulose. Dette er en følge av Esifanos Birru og Daniel Gemechu gode PhD arbeider.

Yirga Alem

Yirga Alem Hospital er en av de største institusjonene i norsk misjonshistorie. Og mange norske leger og sykepleiere har arbeidet der. Også i dag er et stort sykehus og over tre millioner mennesker i fylket bruker dette som et referansesykehus.

I 1997 overlot NLM driften av sykehuset til etiopiske myndigheter. Norsk støtte opphørte i 2007.

De siste årene har sykehuset hatt store problemer. En ny administrator sluttet å føre regnskap, og etterhvert ble det mangel på både medisiner og pasienter. Korrupsjon er et stort problem, og det tapper institusjonene for ressurser.

Vi har jevnlig besøkt sykehuset og orientert dem og myndighetene om det som vi oppfattet som en alvorlig situasjon. Til slutt ble klagene fra folket i Sidama så høylytte at myndighetene grep inn. Og, igjen spurte de NLM og hjelp. De siste månedene har vi gitt råd om økonomistyring og kontroll-rutiner.

I går besøkte jeg sykehuset. Det har skjedd mye positive de siste seks månedene etterat sykehuset startet snu-operasjonen. All gjeld er nedbetalt, og i banken har de nesten en million Birr. Sykehuset har de viktigste medisinene, og det var mange, ja svært mange pasienter på sykehuset.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid for å sikre at regnskapsavdelingen fungerer godt. Men, sykehuset gjør en iherdig innsats for å få institusjonen på fote igjen. Det er gledelig.

Denne alvorlige hendelsen ved Yirga Alem Hospital får nå følger for andre sykehus i sør Etiopia. Nylig er det for eksempel sendt ut instruks om at større regninger skal betales over bank, og ikke ved kontantbetaling som har vært vanlig.

Det skjer mye innen helsesektoren i Etiopia. I disse dager skal det vedtas en ny fem-års plan (Health Sector development Programme IV). Etiopia planlegger å bygge et distriktsykehus for hver 100.000 mennesker. Det trengs 700 nye små sykehus. En formidabel oppgave. Mer om det i neste innlegg.

Mindre dødsfall blant mødre

Gjennom RMM prosjektet har vi siden 2008 fordoblet antallet keisersnitt i sørvest Etiopia. Flere millioner mennesker har nå bedret tilgang på helsetjeneste, og mange mødre-liv er reddet.

Og, på lørdag (1.august) legges grunnsteinen ned for det nye sykehuset i Kemba. Det er den Etiopiske regjeringen og folket i Kemba som betaler for bygget. Og, vi har utstyrt helsesenteret som de senere skal bruke i det nye sykehuset. En gledelig utvikling for de 300.000 mennesker som bor der!

Halvårsrapporten for 2010 forteller mer om det vi arbeidet med i de første halve året i 2010.

Gledelige resultater

Om en uke reiser jeg til Bergen. De siste ukene har jeg besøkt sykehus og helsesentre vi støtter. Hva oppnådde vi de siste to årene?

Jeg er imponert av hva noen få helseoffiserer har gjennomført. I Chencha og Saula gjør de over 120 keisersnitt i året, og i Kemba ligger de an til noe over 50 keisersnitt det første året. Og, Gidole har et velfungerende mor - barn arbeid, og sykehuset gir god service til folket i Dirashe fylke.

I Konso kom de godt i gang med arbeidet, men nå er det dessverre blitt hemmet av konflikter. Vi håper de lokale myndighetene vil løse problemene.

Jeg var i Chencha på torsdag. På en rein sengepost var det fem nyopererte pasienter. To var operert for uterusruptur. Ingen hadde alvorlige komplikasjoner. Og da vi besøkte Kemba i går opererte de to pasienter, begge med truende uterusruptur. Den ene kvinnen hadde ligget i fødsel hjemme i fem dager. Negash, som helseoffiseren heter, er flink å operere og god til å vurdere pasientene.

Og, antall fødsler i Chencha, Saula og Kemba er fordoblet på ett år.

I Etiopia forsøker vi å utforme realistiske planer, og vi er fornøyd om to tredeler av målsetningene blir gjennomført. I tillegg må dette gjennomføres på en måte slik at arbeidet ikke faller sammen når hjelp utenfra stopper. Med manglende erfaring og en ung stab, er det ikke lett å starte et lite sykehus. Det er derfor spesielt gledelig å oppleve at arbeidet er blitt rutine, at hjelpen tilbys 24 timer i døgnet, og at mange hundre tusen mennesker nå har et lite sykehus nær sin landsby.

Nytt opplæringssenter i Gidole

I dag overleverte entreprenøren det nye opptreningssenteret i Gidole til Gidole sykehus. Dette er et lite senter, med en forelesningssal, kontorer, bibliotek og seminarrom.

Vi planlegger at helsearbeidere fra Gidole (Dirashe) fylke skal få praktisk opplæring her. Vi har allerede videre utdannet 56 health extension wokers i elementær fødselshjelp. Fra sommeren vil en flink jordmor (Demsew), som har tolv års arbeidserfaring fra Gidole, lede denne utdanningsenheten.

Ett av kontorene skal vi bruke i arbeidet med fødselsregistrening i fylket. Vi startet med dette for snart 6 måneder siden. De første erfaringene er at dette kan gjennomføres, og at registreringen er god. Og, gjennom slik registrerning har vi allerede registrert dødsfall hos mødre og hos barn. En kvinne døde under fødsel i sin heim og hun var fra en landsby omtrent fire timers gange fra sykehuset. Nå ønsker vi å bruke denne kunnskapen slik at helsetjenesten når ut til alle. Dette skal gjøres i et nært samarbeid mellom sykehuset, fylket og bondeforeningene.

Endelig ferdig


De siste årene har vi bygget i Arba Minch. Ved hjelp av en stor gave er Arba Minch sykehus blitt fornyet. Sykehuset har fått ny fødeavdeling, gynekologisk avdeling, en avdeling for fistula pasienter, ny poliklinikk for kvinner, poliklinikk for gravide og barn (bildet), en ny steriliseringsenhet, og nye operasjonsstuer. I tillegg har sykehuset fått mye nytt medisinsk utstyr.

I dag har direktøren for Arba Minch Sykehus, noen av legene, entreprenøren og jeg sett på de siste bygningene. Det er ombyggingen av den gamle operasjonsstuen som nå er ferdig. Kirurgen på sykehuset, Dr Endale sa det slik: Dette er de fineste operasjonsstuene i sør Etiopia. Vi har fått bygninger og utstyr som vil hjelpe oss i mange tiår”.

Som mange byggeprosjekter, har også dette prosjektet blitt forsinket. En tid fikk vi ikke tak i sement. En annen gang streiket arbeiderne. Men, når jeg ser tilbake på en periode med mye arbeid, så gleder det meg veldig at vi var så heldige å få denne fantastiske gaven.

Denne enestående private donasjonen har ført til at Arba Minch Sykehus kan gi et godt tilbud i mange år til kvinner og barn i sør vest Etiopia.

Framtidig helsearbeid i sørvest Etiopia

Det er ett og et halvt år til kontrakten med etiopiske myndigheter for prosjektet for å minske mødre dødelighet slutter. I uken som var drøftet vi en mulig forlengelse av prosjektet med de regionale myndighetene i sør Etiopia.


Formålet er å styrke distriktshelsetjenesten og spesielt å styrke små sykehus og helsesentra.
Vi ser for oss en forlengelse av prosjektet med følgende deler:
 1. Vi ønsker å fortsette og styrke prosjektet for å minske mødredødelighet. Vi har imidlertid gjort store investeringen i utdanning og utstyr, og det er nødvendig å vedlikeholde og videreutvikle institusjonene
 2. Vi ønsker å styrke utdanningen av helseoffiserer til å gjennomføre operasjoner ved å inngå et tettere samarbeid med Arba Minch Universitet. Vi håper at vi kan støtte en treårig videreutdanning (spesialisering) av helseoffiserer
 3. Vi ønsker å utvikle opplæringsenheter på de fem sykehusene i sørvest Etiopia. Disse sykehusene skal stå for praktisk videreopplæring av helseoffiserer, sykepleiere og laboranter. Utdanningen skal først og fremst dyktiggjøre personalet i å kunne utføre godt arbeid på institusjonene.
På denne måten vil de lokale myndighetene være ansvarlig for driften av institusjonen, og vår rolle er å bygge opp en modell for kontinuerlig videreutdanning av personalet.

Nå vil vi skrive en skisse som vi senere skal drøfte med de lokale og regionale helsemyndighetene før vi sender en søknad til Norge i 2011.

Melo og Basketto

De siste dagene besøkte jeg Saula sykehus og helsesentrene i Melo, Basketto og Kutcha. Over en million mennesker sogner til disse institusjonene, og vårt formål med turen var å starte arbeidet i Melo og Basketto.

Melo ligger 100 km vest av Saula, omtrent 360 km fra Arba Minch. Den dagen vi kjørte hadde det regnet kraftig, og vi brukte fem timer på den dårlige vegen fra Saula til Melo. Vegen går over flere høye fjell, og det var ingen andre biler enn vår som kom fram den dagen. Flere Izuzu lastebiler hadde overnattet i de glatte bakkene eller i chikkaen (gjørmehullene).

Vi diskuterte arbeidet, hvordan det skal drivers, drøftet bemanningsplaner og infrastruktur. Vi er allerede i gang med å utdanne helseoffiserer og anestesi sykepleiere i Arba Minch. Både i Melo (bildet med staben sammen med helseoffiserene Zillo fra Arba Minch og Nigatu fra Saula)) og i Basketto (se bilde av operasjonsstuen med det nye operasjonsbordet) installerte vi utstyr. Så nå håper vi at de kommer i gang om ikke så lenge.

Myndighetene ønsker at vi også skal hjelpe Kutcha woreda (fylke). Dessverre var ikke helsesenteret slik at det lar seg gjøre nå, men med litt ombygging av helsesenteret vil dette være en viktig institusjon. 180.000 mennesker bor i dette fylket.

I dag fikk jeg telefoner fra både Konso og Kemba. Der er nå arbeidet blitt rutine, og den siste uken har de utført fem keisersnitt. Antallet fødsler øker også. Det gleder meg også å se den fine utviklingen av Saula Sykehus. De utfører mange operasjoner (ca 2-3 keisersnitt per uke), har en fin HIV behandlingsenhet, har et fint og fungerende laboratorium og har fått installert røntgenapparat.

Fra helsesenter til sykehus

Det siste året har jeg jevnlig besøkt Kemba Health Centre. Kemba ligger ca 100 km vest for Arba Minch. Over 200.000 mennesker sogner til institusjonen. Det er nesten bare lastebiler som kjører på den dårlige vegen.

På bildet ser dere en stolt høneselger på en lastebil full av folk, og noen pasienter.

I dag utfører helsesenteret keisersnitt, og antall fødsler er doblet på ett år. Det er særlig mange førstegangsfødende som kommer til senteret. Seksti pasienter får moderne HIV behandling og tuberkuloseprogrammet fungerer bra.

Staben har også arbeidet for å bedre laboratoriet. Det er nå i stand til å utføre de mest nødvendige prøver, og arbeider for å kunne tilby pasientene som er blodfattige livsviktige blodoverføringer. Dette er et prosjekt i samarbeid med Røde Kors i Arba Minch.

Nå gjenstår å få til en god barneavdeling hvor barn med livstruende sykdommer som alvorlig malaria, diaré eller lungebetennelse han få behandling. Vi har kjøpt seks senger og begynt opplæring av sykepleiere og helseoffiserer til å behandle alvorlig syke barn.

Men, helsesenteret har ingen leger. Er det mulig å drive et lite sykehus uten leger?

Det er dessverre ingen leger som vil arbeide i Kemba, og da må vi bruke helseoffiserer. Befolkningen kan ikke vente til landet har nok leger og noen er villig til å bo i ”fylket ved foten av Etiopias tredje høyeste fjell”.

Etter min vurdering er helseoffiserene flinke, men mangler noen kunnskaper og erfaring som leger får i sin grunnutdanning. Men, det er bedre å behandle 90 % av pasientene enn ingen.

Modellbygging


Gjennom arbeidet i sør Etiopia, forsøker vi å styrke det lokale helsearbeidet. Målsetningen er ikke bare å behandle pasienter og å forebygge sykdom, men først og fremst å styrke de lokale institusjonene. Vi håper at helsevesenet om noen år vil tilby alle innbyggerne livsnødvendig hjelp og forebygge de store folkesykdommene.

Hvordan skal organisasjoner støtte helsearbeidet i land som Etiopia? Hvem driver helsearbeid i dag? Og hvor henvender pasientene seg når de trenger hjelp?

I Etiopia drives over 90 % av helsearbeidet i offentlig regi. Det finnes noen private helseforetak i byene, men over 85 % av befolkningen bor på landsbygda. I grisgrendte strøk finnes det nesten bare offentlige helsetjenester.

Hva kan frivillige organisasjoner gjøre? Om organisasjonene ønsker å arbeide alene, vil de hjelpe enkeltpasienter. Men, skal folkehelsen bedres, og store folkegrupper å få tilgang på behandling, er det i dag ingen alternativer uten gjennom et godt offentlig helsevesen.

Vi har hatt gode erfaringer å arbeide gjennom det offentlige. Noen ganger har rammevilkårene vært vanskelige. Men, selv da går det an å finne gode arbeidsmetoder. Målsetningene må være realistiske og praktisk gjennomførbare. Det er ikke alltid vesterlandsk tenking som gir gode resultater. Målsetningen må være å forbedre, og styrke det eksisterende helsevesen.

Etiopia opplever i dag en rask utvikling. Det er over 30 universiteter, og mange høyskoler. Bare i Sidama er 80 nye helsesenter oppført eller under bygging. Etiopia forandrer seg, og organisasjoner som ønsker å bidra med utvikling må tilpasse seg endringene.

Små organisasjoner kan ikke drive helsearbeid for store befolkningsgrupper. Jeg tror deres funksjon først og fremst er å delta i arbeidet med å utvikle helsearbeidet. Noen ganger ønsker myndighetene å bruke erfaringene fra arbeidet vi deltar i.

Noen eksempler er:
 • Utvikling av en statlig modell for sykehusfinansiering baserte seg i stor grad på erfaringene fra sykehusene i Yirga Alem og Arba Minch.
 • Vi var de første som startet HIV behandling i sør Etiopia. Erfaringene ble nøye dokumentert, og myndighetene brukte denne kunnskapen til å utvikle nasjonale retningslinjer.
 • Gjennom kliniske forsøk i Sidama har vi bedret tuberkuloseomsorgen i kommunene. Mange flere pasienter kommer til behandling. Denne kunnskapen danner grunnlaget for en bedret tuberkuloseomsorg i landet.
 • Og, nå om dagene er de nasjonale og regionale myndighetene interessert i å lære av våre erfaringer om å utdanne helseoffiserer til å utføre keisersnitt

Men, utviklingsarbeid kan ikke gjennomføres av utlendinger alene. Det er bare når etiopierne selv leder og driver utviklingsarbeidet at det fører til læring, bedrer retningslinjer og på sikt fører til bedring av helsevesenet. Det er gledelig at nasjonale medarbeiderne i dag er ledere regionalt og nasjonalt.

Jeg synes det er virkelig meningsfylt å få være deltager i å bedre folkehelsen i sør Etiopia.

Chencha sykehus

Det er snart ett år siden vi startet arbeidet med å støtte Chencha sykehus. Sykehuset har fungert svært dårlig tidligere.

I løpet av de siste månedene har vi sett en gledelig utvikling:
 1. Sykehuset ufører nå regelmessig keisersnitt og operasjoner for uterusruptur
 2. Det er god vaktberedskap 24 timer i døgnet.
 3. Antallet fødsler har økt med 30% siste året.
 4. Antallet nye pasienter på poliklinikken er fordoblet de siste fire månedene.
 5. Sykehuset opplever en betydelig bedring i pasientinntektene.
Dette viser at når et sykehus begynner å utføre livsviktige operasjoner, så fører det også til bedring av annet arbeid. Jeg tror denne gledelige utviklingen skyldes at sykehuset har fått en stabil stab, at de har fått adekvat utstyr, og at de regelmessig får supervisjon og støtte.

Omtrent en halv million mennesker sokner til sykehuset. For noen uker siden inviterte sykehuset jordmødre fra seks helsesentra i området. De diskuterte at alle institusjonene måtte bruke partogram, og at fødende må henvises tidlig til sykehuset. De bygger nå en hytte slik at kvinner som kommer langveisfra kan bo på sykehuset mens de venter på å føde. Også dette en gledelig utvikling.

Utfordringene for Chencha sykehus, i likhet med Gidole og Saula sykehus, er at de vil gjøre mer. - Det er et stort behov for mer akuttkirurgi, særlig for å behandle akutte sykdommer i bukhulen (appendisitt, skader og tarmslyng). Utfordringen er således å utvikle et utdanningsprogram for helseoffiserer til å utføre slike inngrep.

Yirga Alem

For noen år siden var Yirga Alem Hospital en av de største misjonssykehus støttet fra Norge. De fleste NLM misjonærerer sluttet å arbeide ved sykehuset i 1997. Etter nærmere 60 års støtte fra NLM drives sykehuset nå uten ekstern støtte.

Jeg besøkte sykehuset i går. Det var mange pasienter, spesielt på kirurgisk avdeling. Det var en del tomme senger på barneavdelingen. Få pasienter på en avdeling er ofte et tegn på at arbeidet ikke fungerer optimalt.

Fistulaavdelingen (bildet) fungerer bra, og ledes nå av den etiopiske legen Dr Fekadu.

Sykehuset har 14 leger, derav fem spesialister: to gynekologer, en kirurg og en spesialist i barnesykdommer., og en spesialist i øyensykdommer. Dessverre er utskiftingen av underordnende leger fortsatt stor, og denne måneden forlot fire leger sykehuset for å starte spesialist utdanningen i Addis Ababa.

De fleste pasientene kommer fra Sidama, og færre pasienter kommer fra de store byene som Awassa, Shashamanne og Dilla. En forklaring kan være at disse byene nå har bedre fungerne de sykehus enn det som var tilfellet for noen år siden.

Nye operasjonsstuer

Vi har nå tatt i bruk to nye operasjonsstuer ved Arba Minch Sykehus.

Av det store byggeprosjektet gjenstår nå bare litt arbeid. Vi skal male og legge golv på de nye garderobene og sluser for de som arbeider ved operasjonsstuene, og så skal vi pusse opp de gamle operasjons stuene, og installere nye operasjonslamper og operasjonsbord.

Denne moderniseringen vil fordoble operasjonskapasiteten ved sykehuset. Men, jeg tror også det er viktig at vi har fått mye bedre plass. Det vil også minske risikoen for infeksjoner.

Ny veg til sykehuset

De av dere som har besøkt Arba Minch vet at vegen til sykehuset var humpete og støvete. Og, i regntiden ble vegen glatt.

Nå har Arba Minch by bygget en ny fire-felts veg forbi sykehuset. Og, flere lignende vegprosjekter er i gang i byen. Kanskje Arba Minch om noen måneder vil ligne en by, og ikke bare en "forvokst landsby".

En pasient

I dag møtte jeg en ung kvinne på Fistula avdelingen. Hun var operert på Yirga Alem Hospital for noen måneder siden, og kom til kontroll. Det har vært noen problemer etter operasjonen, men pasienten var fornøyd.

Pasientens livshistorie forteller litt om hva disse unge kvinnene opplever. Hun er 17 år og fødte et dødt barn hjemme, i i en landsby i fjellene øst for Kemba (se bildet). Etter fødselen var hun alvorlig syk, og det begynte å lekke urin. Mannen og faren tok henne med til fylkeskontoret, som skaffet henne transport til Fistelavdelingen i Yirga Alem.

Nå bor hun i Arba Minch. Hun forteller: ”Jeg reiser ikke hjem. De sviktet meg da jeg var syk. Mannen min har fått ny kone, og sier han ikke vil ha meg lenger. Men, det som sårer meg mest er at min far ikke lenger vil kjennes ved meg, fordi jeg luktet slik”.

Jeg håper den nye avdelingen i Arba Minch ikke bare skal behandle, men også være til hjelpe slik at pasientene kan komme tilbake til sine familier.

Operasjoner i Chencha

Den siste uken har jeg arbeidet to dager i Chencha.

Melkamu heter helseoffiseren på sykehuset. Det er to måneder siden han var ferdig med utdannelsen i Arba Minch, og han har hittil utført 14 keisersnitt på sykehuset i Chencha. Alle pasientene har det gått fint med. Og, antallet fødsler øker.

Og, nå er det mange pasienter på sykehuset. Melkamu, sammen med Dr Bereket og motiverte sykepleiere har maktet å få dette ”sovende sykehuset” til å behandle pasienter.

Forrige uke ringte han meg en sen kveld. Han hadde en kritisk dårlig pasient og torde ikke operere henne. Hun hadde vært i fødsel i fem dager og kom fra Dita, to dagers gange fra Chencha. Da vi kom på sykehuset tidlig på morgenen, var pasienten enda ikke transportert til Arba Minch. De fikk ikke til å transportere henne til Arba Minch nattestid. Sammen opererte vi henne. Hun hadde uterusruptur (sprukken livmor), og var kritisk dårlig. En uke senere var hun betydelig bedre.

Jeg gleder meg stort over at arbeidet i Chencha gjør store framskritt. Staben gjør et fint arbeid, og de berger mange liv.

Og så spør de om vi ikke kan hjelpe dem for å få til de gode rutinene som er så nødvendig for at en operasjonsavdeling skal være en sikker behandlingsplass for pasientene.

Glede i Arba Minch

For noen dager siden fikk jeg en gledelig melding fra Addis Abeba Fistula Hospital. De hadde fått midler fra amerikansk utviklingshjelp (USAID) til å støtte avdelingen for kvinner med fistelsykdom i Arba Minch.

Fødselsfistel er et problem i Etiopia der keisersnitt ikke er tilgjengelig. Det skyldes at kvinner på landsbygda ikke får den medisinske hjelpen de trenger når kvinnens bekken er for smalt til å føde barnet. Fødselen kan vare i 4–5 dager eller mer, og langvarig press mot bekkenbunnen fører til stor skade i kvinnens underliv. Vesikovaginal fistel fører til at kvinnen ikke lenger har kontroll på vannlatingen.

Kvinnene får store sosiale problemer som følge av fødselsskader. Mange har vært gjennom vanskelige fødsler som ender i dødfødsler, og har store problemer med at de lekker urin eller avføring, noe som gjør dem sosialt isolerte.

Vår målsetningen er å operere kvinner med enklere vesico-vaginale fistler i Arba Minch. Pasienter med vanskeligere medisinske tilstander må henvises til Yirga Alem eller Addis Abeba for spesialistbehandling ved Fistula-hospitalet. To erfarne syklepleiere har vært til opplæring i Addis Abeba, og vi håper å ta i mot de første pasientene i løpet av kommende uker.

Avdelingen i Arba Minch består av en sengeavdeling med plass til 20 pasienter. Vi har også bygget to nye operasjonsstuer som skal brukes til å behandle kvinner med fødselsskader og til annen fødselshjelp.

En gledens dag i Arba Minch!


Onsdag 29.10 var det stor fest i Arba Minch. Kvinneavdelingen ble åpnet. Tilstede var 11 personer som kom helt fra Norge sammen med mange gjester fra Sør Regionen i Etiopia og fra Gamu Gofa.

Nå er fødeavdelingen (16 senger), sengeposten (40 senger), en stor poliklinikk for kvinner, og fistula-avdelingen (24 senger) ferdig. Det gjenstår noe arbeid på poliklinikken for barn og gravide og på de nye operasjonsstuene. Det er den fineste kvinneklinikken i Etiopia!

Allerede dagen etter åpningen var arbeidet i gang med å forberede inntak av de første pasientene på sengeavdelingen og på kvinnepoliklinikken. Jeg er imponert over det store ansvaret som sykehuset har vist under byggeperioden og nå under oppstarten.

Sykehuset i Arba Minch ønsket at bygget også skal være til minne om Guri og Åsbjørn Aarsland. I 2003 omkom de i en bilulykke. Bildet viser minneplaten som ble avduket av deres datter, Gunvor. Det er folket i Arba Minch som ba om å få reist minneplaten. Dr Åsbjørn Aarsland arbeidet i mange år som kirurg ved Arba Minch Hospital og ved andre sykehus sør vest Etiopia.

Se også rapport på Utsyn.no