" /> Klima og helse | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Klima og helse

PhD disputas: Malariamyggen går etter kveg

ulesido_27.01ny
27 januar, 2017 disputerer Fekadu Massebo Ulesido fra Arba Minch Universitetet i sør Etiopia.

Denne studien er fra et område med høy forekomst av malaria i Sør-Etiopia og handler om malariamygg i sør Etiopia. Studien er en del av Senter for internasjonal helses satsing på å styrke malariaforskning i Sør-Etiopia.

I disse områdene i sør Etiopia fant Fekadu Massebo at Anopheles arabiensis er den hyppigst forekommende mygg som overfører malaria. Imidlertid fant han også at to andre typer av mygg (An marshalli og A garnhami) som forekom like hyppig, og de sugde også blod av mennesker. Selv om en ikke kunne påvise parasittene i disse to siste myggartene, er det nødvendig med oppfølgningsstudier da disse myggartene overfører malaria i andre land.

Malariamyggen suger blod fra kveg, og noe fra mennesker, og andre dyr. Myggen trenger blod for å produsere egg. Den viktigste malariamyggen (An arabiensis) i sør Etiopia foretrekker å suge blod fra kveg fremfor fra mennesker. Det er derfor mulig at en ved å behandle husdyr med insektmidler også kan redusere forekomsten av malariamygg i og omkring hus der mennesker bor. På den måten kan behandling av kveg være en mulig tilleggsstrategi i bekjempelsen av malaria. Imidlertid viser Fekadu Massebos studie at mange mygg er resistente mot insektmidler som kan brukes til å behandle kveg.

Fekadu Massebo gjennomførte også et forsøk som viste at en kan redusere antall mygg i hus om en tetter igjen åpninger i husene. Således ved å bruke myggnett i dører, vinduer og ventilasjonshull kan en redusere antall malariamygg i tradisjonelle hytter med 40 %. Fekadu Massebo har det siste året videreført disse studiene, og vist at en reduksjon i myggpopulasjonen også reduserer risikoen for overføring av malaria i husene.

Personalia

Fekadu Massebo Ulesido (f. 1978) er universitetslektor ved Department of Biology ved Arba Minch University i Etiopia. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professor Bernt Lindtjørn, professor Teshome Gebre-Michael og dr. Meshesha Balkew.

TID OG STED FOR PRØVEFORELESNING

27.januar, 2017, Auditorium 1, BB Bygningen, Haukeland universitetssjukehus, 10:15

Oppgitt emne: How can Ethiopia achieve malaria elimination?

TID OG STED FOR DISPUTAS

27 januar, 2017, Auditorium 1, BB Bygningen, Haukeland universitetssjukehus, 12:15.

Tørke i Etiopia

url

Etiopia er igjen rammet av tørke. Og, avlingene har slått feil. Det er El Niño fenomenet som får skylden denne gangen.

Jeg har sett kart over de rammede områdene. Det er de samme lavlandsområdene som en gjenkjenner fra tidligere tørkeperioder.

Etiopia har de siste årene byggen opp et sikkerhetsnett. Således er hver kebele (bondeforening) ansvarlig for å gi mat til underernærte barn og til deres familier. Så selv om ca fem millioner mennesker vil ha behov for mathjelp, forventer vi ikke at mange vil dø slik som en opplevde for tretti år siden.

I det nye forsknings prosjektet i Hawassa er det to doktorgrads studenter som skal se på matvaresikkerhet og tørke. En student skal vurdere hvor godt kebelenes matutdelingsprogram virker. Får underernærte barn den hjelp som er nødvendig, og hva skjer med disse barna etter at de har fått mat? En annen student skal se på matvaresikkerhet i Wolaita og se hvorledes dette virker inn på barns og mødres ernæringsstatus. Er det noe en kan gjøre for å minske sårbarheten?

Yirga Alem gutt disputerer for doktorgraden i Bergen

Shumbullo_EskindirLoha_P
Tirsdag 3. september disputerer Eskindir Loha for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Variation in Malaria Transmission in Southern Ethiopia The impact of prevention strategies and a need for targeted intervention.

Eskindir har studert malaria i en landsby nord for Arba Minch, og avhandlingen er en del av Ethiopian Malaria Prediction System, et prosjket for å bedre varsling av malaria i Etiopia.

Eskindir er født og oppvokst i Yirga Alem. Hans far, Ato Loha Shumbullo, var en avholdt sykepleier ved sykehuset i Yirga Alem. Han var min tolk de første årene jeg var lege i Etiopia, og jeg lærte mye av han.

Eskindir er lærer ved Hawassa University, og skal lede to store malaria prosjekter når han vender tilbake til sør Etiopia.

Ny doktorgrad om klima og malaria

page1image256
Torleif Markussen Lunde disputerer mandag 19. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”On the dynamics of two efficient malaria vectors of the Afrotropical region: Anopheles gambiae s.s. and Anopheles arabiensis”.

Denne avhandlingen er en del av Ethiopian Malaria Prediction System, et prosjekt for å bedre varsling av malaria i Etiopia.

Mer informasjon om malariaforskningen kan dere lese på norsk her.

Vil varmere vær føre til mer malaria?

torleif-temp
Vil global oppvarming føre til mer malaria? Dette er et viktig spørsmål i klima debatten. Mange hevder at om det blir varmere så blir det mer malaria.

Malariamyggen synes det er best å leve når temperaturen er mer behagelig. Flere forskere, inkludert oss fra Bergen, har nylig vist at myggen trives best når temperaturen er omkring 25 grader. Det betyr at om det blir mye varmere, så vil det bli mindre malaria. Men, malaria vil kunne øke i områder i dag som har lavere temperatur. Dette gjelder for eksempel for folk som bor i høylandet i Etiopia.

Malaria og matematikk

TML-mat
De siste årene har jeg vært med i en forskergruppe hvor vi forsøker å varsle malaria i Etiopia. Til dette har vi brukt matematikk, og det har vært doktorgradsstudent Torleif Markussen Lunde som har utviklet dette.

Han beskriver sammenhenger mellom vær, landskap, vann, temperatur, mygg og sykdom ved hjelp av matematiske funksjoner. Mange av disse prosessene er styrt av naturlover. Men, biologiske og samfunnsmessige prosesser er ofte svært sammensatte.

Slike matematiske modeller må testes nøye. Modellen må i størst mulig grad oppføre seg på samme måte som det virkelige systemet.

Nå har Torleif Markussen Lunde laget en modell for å vise forekomst av de to viktigste malariamyggene i Afrika. Denne modellen er mer komplisert enn det som er tidligere brukt. Modellen starter med en værvarslingsmodell, og så følger mygg-utviklingen avhengig av hvordan regn, landskap, temperatur utvikler seg. Og modellen ser ut til å være realistisk, dvs det som matematikken viser samsvarer med målinger en gjør «på bakken».

De neste årene ønsker vi å knytte denne «mygg-modellen» til en modell som beskriver sykdom hos mennesker.

Her er to eksempler på artikler som beskriver modellene:

Lunde TM, Korecha D, Loha E, Sorteberg A and Lindtjørn B. A dynamic model of some malaria-transmitting anopheline mosquitoes of the Afrotropical region. I. Model description and sensitivity analysis. Malaria Journal 2013, 12:28

Lunde TM, Bayoh NM and Lindtjørn B. How malaria models relate temperature to malaria transmission. Parasites & Vectors 2013, 6:20 doi:10.1186/1756-3305-6-20

Klima og malaria

Vi har nå oppdatert noe informasjon om forskningen om malaria og klima i Etiopia.

Forskere forutser malaria

30.3 skrev Kjersti Brown fra SIU et stykke om et forskningsprosjekt jeg deltar i. Hun skrev:

Norske og etiopiske forskere har utviklet en ny modell som kan tjene til å forutse og varsle om malariaepidemier.

Malaria-NUFU-norsk-billedtekst_medium

Ph.d.-student Fekadu Massebo samler moskito-larver i forbindelse med NUFU-prosjektet Ethiopian Malaria Prediction System. Foto: Bernt LindtjørnKlimaendringer skaper nye, store utfordringer i flere afrikanske land. Utbredelse av malariamygg henger nøye sammen med temperatur og regn. Den globale oppvarmingen ser nå ut til å endre malariamyggens utbredelse i fjelland som Etiopia. Kommer Etiopia til å oppleve mer malaria i framtiden? Og i så fall: Vil det være mulig å forutse epidemier tidlig nok slik at innbyggerne kan forberede seg? Slike spørsmål har forskerne jobbet med i det tverrfaglige NUFU-prosjektet Ethiopian Malaria Prediction System.

Les hele artikkelen på engelsk her.

Varsle malariaepidemier

Hvert femte til åttende år er det store malariaepidemier i Etiopia. Under epidemiene blir mange millioner mennesker syke, og mange dør.

Det er gledelig at tallet på malariatilfeller har gått ned. Det skyldes bedre tilgang på behandling, og bruk av myggnett. Men det kan også skyldes mindre regn.

EmaPS er et tverrfaglig forskingsprosjekt der etiopiske og norske forskere forsøker å utvikle et varslingssystem for malaria epidemier.

I siste nr av Hubro kan dere lese om denne forskningen. Hubro-2-2010-malaria

Godt regn

Det har regnet godt de siste ukene. Litt for mye for noen veger, men bøndene er glade.

Den nederste grafen viser nedbør de tre første månedene i 2010, sammenlignet med 2009 (midten) og gjennomsnitt 1997 til 2008.

Jeg forsøkte å kjøre til Gidole i går, men elvene var for strie til at jeg kunne kjøre over dem.

I dag var jeg i Konso. Mais, sorghum og tef åkrene er fine, og det svært mange som arbeider på markene. Etter flere år med tørke, er det igjen optimisme om at avlingene i år vil bli gode.


AAAS møte i San Diego

AAAS møtet er den største amerikanske samlingen av tverrfaglig forskning. I år var møtet i San Diego i sør California, og tema for konferansen var “Bridging Science and Society”.

Et gjennomgående tema på konferansen ble den såkalte Climategate skandalen.

Ledende forskere sier at den siste tidens kontrovers rundt klimaforskningen har skadet hele forskningens rykte. Ralph Cicerone, president i USAs nasjonale vitenskapsakademi (NAS) sa under møtet at den negative omtalen om global oppvarming og IPPC rapporten har skadet folkets tillit til forskerne. Flere forskere bekreftet også at vanlige folk mistenker forskere for å undertrykke ytringsfriheten.

I flere seminarer (bildet) ble det drøftet at forskningsdata må gjøres tilgjengelig for alle slik at de kan etterprøves. Kjente tidsskrifter som Nature og Science krever nå at rådata til en vitenskapelig artikkel gjøres tilgjengelig for leserne.

Imidlertid var det stor enighet om at de tre hovedkonklusjonene innen forskningen om global oppvarming er gyldige. Disse tre konklusjonene er:
  • Global oppvarming er en realitet
  • Global oppvarming er delvis menneskeskapt
  • Global oppvarming vil få negative konsekvenser for jordas befolkning

Malaria og klima

De siste dagene har vi vært i Addis. Vi har hatt årsmøtet i malaria forskningsprosjektet ”Ethiopian Malaria Prediction System”.

Omtrent 40 deltagere var innom hele eller deler av konferansen. Åtte doktorgradstudentene som er tilknyttet prosjekt presenterte interessante resultater.

Å forutsi (varsle) malaria epidemier er ikke lett. En av doktorgradsstudentene, Eskindir fra Hawassa University, viste at statistikk modellering ikke er godt nok redskap for å varsle malariaepidemier (se kurve). Det er heller ikke lett å varsle været. Sesongvarsling som meteorologene presenterte viser at de varsler for mye regn . Men, slik er forskning. Ved å finjustere modeller med det som virkelig skjer lærer vi mye, både om malaria og om været.

I de kommende årene skal vi arbeide mye med å integrere funnene ved hjelp av matematisk modellering fra meteorologi, hydrologi, epidemiologi og entomologi (studier av insekter) for på den måten å bedre vår forståelse av klima og malaria.

Mer informasjon om prosjektet kan dere finne på prosjektets blogg emaps.uib.no

Under 50 % av normalen

2009 var et tørt år i Arba Minch.

Store deler av Etiopia har vært rammet av tørke i 2009. Figuren til venstre viser at nedbør i 2009 (447 mm; nederste kurve) var 49 % av det som var gjennomsnittet i perioden 1997 til 2008 (920 mm).

Det har vært mindre avling enn vanlig i deler av lavlandet i Etiopia. Myndighetene deler ut mat i områder som trenger hjelp. Det er således ikke snakk om noen hungersnød, slik som det var i 1984 -1986.


Forskerkurs om klima og helse

I juni 2010 arrangerer Universitetet i Bergen Sommerskole for doktorgradsstudenter og forskere.

I år er fokus på global helse.

Blant de åtte kursene, skal vi skal også holde et forskerkurs om klimaendringer og helse. Dette er et svært aktuelt tema, og kurset representerer et nært samarbeid mellom Bjerknes Senteret, Geofysisk Institutt og Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen.

Interesserte doktorgradsstudenter og forskere finner informasjon her om Sommerskolen og om kurset Research Methods in Climate Change and Health

På bloggen emaps.uib.no kan dere også lese og forskningsprosjektet om klima og malaria i Etiopia.