" /> HIV | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

HIV behandlingen blir bedre

I 2003 startet vi med HIV behandling ved sykehusene i Yirga Alem og Arba Minch. Dr Degu Dare viste i sitt doktorgradarbeid at behandling lar seg gjennomføre under enkle forhold. Han viste også at mange pasienter, særlig de med alvorlig sykdom, døde selv om de fikk behandling.

Nå har vi etterundersøkt ca 1600 pasienter og fulgt dem i opp til fem år. Det er en gledelig utvikling. Pasientene kommer tidligere til behandling, og overlevelsen er betydelig bedret.

Det siste året har vi også begynt å behandle pasienter som har få og ingen symptomer. Vi starter HIV behandling tidligere enn før, og har også begynt med forebyggende behandling (isoniazid profylakse) mot tuberkulose. Vi tror dette vil hindre dødsfall, og vi vil følge disse pasientene slik at vi kan dokumentere effekten av slike tiltak.

Mer informasjon om HIV behandling i Arba Minch kan dere lese på bernt.b.uib.no

HIV blant ungdom i Etiopia

Mitike Molla disputerer fredag 28. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Preventing HIV among young people: A community based study from Butajira on traditional norms, sexual health and HIV associated deaths.

Avhandlingen viser at risikoen for HIV smitte blant unge er større i byene enn på den etiopiske landsbygd. Og, selv om antall dødsfall forårsaket av HIV er økende, er HIV en sjelden årsak til død blant ungdom i Butajiraområdet.

Funnene av lav forekomst av smitte i befolkningen på landsbygda var en av overraskelsene i studien. Mitike Molla viser at den mest sannsynlige forklaringen er at folk opprettholder tradisjonelle normer når det gjelder førekteskapelig sex.

De fleste ungdommer på landsbygda har sin seksuelle debut ved inngåelse av ekteskap. Og ekteskap inngås ofte tidlig, gjerne i slutten av tenårene. Mitike Molla viser at mennesker som holder seg til tradisjonelle normer for dette samfunnet har mindre risiko for å bli smittet med HIV viruset. Og på den etiopiske landsbygd er fortsatt normen at både jenter og gutter ikke skal ha seksuelt samkvem før inngåelse av ekteskap. Hun viser at smitterisikoen er størst blant ungdom i byene. Bruken av kondomer er lite utbredt. Utroskap forekommer mest blant menn, og hun viser at det er nødvendig for kvinner også å beskytte seg mot smitte med seksuelt overførte sykdommer etter at de er gift.

Mitike Molla viser at den offentlige helsetjenesten i Etiopia er lite brukervennlig for ungdommer med seksuelt overførte sykdommer. Det er således behov for å styrke den offentlige helsetjenesten.
---------------
Personalia: Mitike Molla er født i 1960 og fra Addis Abeba i Etiopia. Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i Public Health fra Addis Abeba Universitet. Hun er lærer ved Addis Abeba University, og skal forsette arbeidet der når hun vender tilbake til Etiopia.

Noen av Mitikes publikasjoner:
Molla M, Byass, P: Berhane Y, Lindtjørn B. Mortality decreases among young adults in south-central Ethiopia. Ethiop J Hlth Dev 2008; 22: 218-225.

Molla M, Berhane Y, Lindtjørn B. Traditional values of virginity and sexual behaviour in rural Ethiopian youth: results from a cross-sectional study.
BMC Public Health. 2008;8:9.

Mitike Molla, Maria Emmelin, Yemane Berhane, and Bernt Lindtjørn. Youth in rural Ethiopia hesitate to seek health services for sexually transmitted infections: A mixed method research in Butajira, Central Ethiopia. African Journal of AIDS Research 2009, 8(2): 135–146

M. Molla A. Nordrehaug Åstrøm , Y. Berhane Y: Applicability of the theory of planned behavior to intended and self reported condom use in a rural Ethiopian population. AIDS Care, 2007, 19 (3):425-431.

Kan HIV utryddes?

Dette er spørsmålet forskere stiller seg i legetidsskriftet The Lancet. I Sør-Afrika og Malawi ble folk testet for HIV infeksjon hvert år, og HIV positive personer fikk medisiner. Forskerne beregnet så at antallet nye HIV tilfeller kan falle med opptil 95 prosent i løpet av ti år.

Dette er kjente prinsipper som vi bruker i bekjempelsen av epidemier. Ved å hindre at en smittet person smitter andre, vil en epidemi etter hvert minske, og kanskje dø ut. Antiretrovirale medisiner gjør at antallet HIV virus minker dramatisk i kroppsvæsker. Derfor vil en HIV smittet som bruker de riktige medisinene, ha betydelig mindre smitterisiko.

Vi var blant de første som startet HIV behandling i Etiopia, og viste at HIV behandling kan gjennomføre med like gode resultater som i Europa. Og, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt for et fattig land å behandle HIV pasienter.
For å gjennomføre dette kreves et bedre utbygd helsevesen. I Etiopia har myndighetene, med amerikansk støtte, kommet godt i gang. Nå blir alle pasienter som kommer til sykehusene HIV testet. Bare noen få nekter å la seg teste. Alle HIV positive blir fulgt opp, og får etter hvert behandling. Utfordringene er imidlertid mange. Vi må styrke oppsporingen av HIV smittede, og vil må endre rutinene ved å starte behandling tidligere enn det vi gjør i dag.

Jeg tviler på om HIV kan utryddes. Men, ved å kombinere testing, massebehandling og forebyggende tiltak kan omfanget av epidemien vil bli betraktelig mindre enn i dag. .