" /> Archives for 2014 | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Anava

Anava
I dag ble Anava født på Hadassa Hospital i Jerusalem.

Hun er jenta til Nadia og Eivind Johannes, og lillesøsteren til Eliya Irene (3 år).

Og stolte besteforeldre i Bergen sender de varmeste gratulasjoner! Anava er vårt tiende barnebarn!

Bruk av fødselsregistrering

IMG_3672

I oktober besøkte jeg sør Etiopia. Et at formålene med besøket var å vurdere resultatene av prosjektet for å minske dødsfall blant mødre. Det følgende viser noen av resultatene vi har oppnådd:

Selv om mødredødeligheten har blitt mindre de siste 25 årene, er dette et av tusenårsmålene som flere land har problemer med å oppfylle. Flere artikler i The Lancet i 2006 understreket at den viktigste av flere essensielle strategier for å få ned mødredødelighet er å fokusere på fødselen og gi god fødselsomsorg nær kvinners hjem.

Reducing Maternal Mortality prosjektet i Gamo Gofa og Seggen Zone kombinerer flere nye initiativ i et nært samarbeid mellom Det etiopiske helseministeriet og en privat organisasjon (Norsk Luthersk Misjonssamband). Lokalt eierskap, innsatser for å styrke det offentlige helsesystemet ble kombinert med følgeforskning. Seks personer fra lokale institusjoner har arbeidet med sine masteroppgaver og en har fullført sin PhD grad på disse problemstillingene. Slik informasjon har gitt prosjektet en vesentlig tilgang på forskningsbasert informasjon for å målrette innsatsen. Den viktigste forskningen var opprettelsen av fødselsregister utført av kommunenes helsearbeidere (Health extension workers; HEW). Dette gjorde det mulig å måle resultater (færre kvinner som dør), men også å følge endringer i samfunnet (for eksempel flere kvinner kommer til svangerskapskontroller og færre kvinner bruker Traditional Birth Attendants).

I 2008 var det et fungerende sykehus (en institusjon per 2.1 millioner mennesker) som kunne utføre god fødselsomsorg (Comprehensive Emergency Obstetric Care; CEmOC). I dag utfører 12 institusjoner (5 sykehus og 7 større helsesenter) CEmOC; dvs. en institusjon per 210.000 mennesker).

Noen har hevdet at mangelen på lokal informasjon om fødsler og død representerer av de største hindringer i å kunne målstyre helseintervensjoner. Fødselsregistreringen foregår i noen representative fylker med en befolkning på ca 450.000 mennesker. Vi hadde ved utgangen av 2013 registret ca 50000 fødsler. Registreringen foregår som en integrert del av det daglige virke til HEW. Dette er kvinnelige helsearbeidere som har ansvar for 2 - 5000 mennesker. Fødselsregisteret er en forenklet modell av det norske fødselsregister, og representerer det første befolkingsbaserte register i Etiopia (og et de få i Afrika). Vi har validert fødselsregisteringen og vist at HEW registrerer representative og gode data som kan brukes til å overvåke innsatsen til redusere mødredødeliget (PLoSONE, 2014, in press).

Fødselsregistrene viser at mødredødeligheten (Maternal Mortality Ratio, MMR; antall døde mødre per 100.000 fødsler) er redusert fra ca 500 til ca 200 (60 % reduksjon). Men, reduksjonen varierte fra fylke til fylke. Et avsidesliggende fylke og uten CEmOC tjenester hadde en reduksjon på 25 %. (Et nytt sykehus i dette fylke åpner i januar 2015). I fylker med god tilgang til CEmOC tjenester var reduksjonen i mødredødeliget opptil 75 %. Tallene illustrer at kvinner må ha tilgang på god fødselshjelp (CEmOC) for å oppnå en rask reduksjon av mødredødeliget. Nedgangen i mødredødeliget har videre en klar sammenheng med økt bruk både svangerskapskontroller: andelen kvinner som går til fire eller flere svangerskapskontroller har økt fra 18 til 53 %, og andelen som føder på institusjon har økt fra 6 til 21 %. Kvinner fra fattige familier har høyere mødredødeliget. Noe uventet fant vi at i familier hvor menn har lav utdanning, er mødredødeligheten høyere. Dette kan muligens forklares at livsviktige avgjørelser i familiene enda er dominert av mennenes tradisjon og tanker.

Fremgangsmåten har vært praktisk og målrettet utdanning av helsepersonell, utstyre institusjoner, og tett oppfølging av arbeidet ved institusjonene over flere år. Prosjektet var blant de første som startet med å utdanne ikke-leger til å utføre keisersnitt i Etiopia. Etter en grundig evaluering i 2009 aksepterte myndighetene dette som et av flere virkemiddel for å gjøre CEmOC tjenester tilgjengelig for landsbygdbefolkingen. Vi har også styrket den praktiske videreutdanningen av jordmødre i «Basic Emergency Obstetric Care».

Men, det er en forenkling å fremstille de gode resultatene fra Gamo Gofa og Seggen fylkene i sørvest Etiopia som om de er utelukkende et resultat av Reducing Maternal Mortality prosjektet. Særlig de siste to årene har den etiopiske staten intensivert den nasjonale innsatsen. Denne innsatsen involverer hele det politiske apparatet. Myndighetene har mobilisert befolkningen, og kvinner blir nå sterkt oppfordret til å føde på institusjon. Antall personer som blir utdannet ved nasjonale universiteter og høyskoler har økt vesentlig. Helseministeriet regner nå med at mødredødeligheten i landet er ca 430. Vi vurderer det derfor som sannsynlig at innsatsen gjennom det nære samarbeidet med myndighetene har redusert mødredødeligheten ytterligere til ca. 200.

Suksessfaktorene til prosjektet vurderes å være tett integrering med det offentlige helsevesen, utdanning, utstyr, og en god oppfølgning av institusjonene av kvalifisert personell. Likeledes har følgeforskning, og spesielt informasjon fra et fødselsregister, gitt viktige informasjoner for å styre og bedre innsatsen.

Men, både etableringen og vedlikehold av fødselsregistre er vanskelig, som for eksempel når det foregår utskifting av personell (HEW). Prosjektet har derfor styrket samarbeidet med de lokale fylkene slik at en kan sikre en videreføring av registrene. Og, noen fylker etterlyser mer informasjon om svangerskapskontrollene. Vi undersøker derfor om det er mulig å registrere både svangerskapskontrollene og fødslene i et kombinert register. Og en slik informasjon må være tilgjengelig for lokale institusjoner. Et slikt verktøy kunne også videreutvikles til å omfatte vaksinasjoner; også et stort behov.

Jeg samarbeider nå med flere etiopiske universiteter for å utvikle sike verktøy.

Gidolegutt vinner internasjonal pris

Daniel

Denne uken fikk Daniel Gemechu Datiko en internasjonal pris for sitt tuberkulosearbeid. Han er fra Gidole, og tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2011. Siden har han ledet et stort tuberkulosearbeid i sør Etiopia.

Jeg synes dette er en fantastisk historie. Hans mor døde da han var liten gutt, og han kommer fra fattige kår i sør-vest Etiopia. Jeg kjenner familien fra jeg arbeidet der i 1980. — I dag er han en internasjonalt anerkjent tuberkuloseforsker!

A Biblical Famine


Korem
I dag er det 30 år siden Mike Wooldridge fra BBC rapporterte fra Korem. Og Korem i nord Etiopia er stedet hvor tusener av mennesker døde, - og er blitt symbolet på hungersnøden i Etiopia i 1983-86. Over en million mennesker døde. En ufattelig tragedie.

Mike Wooldridge beskriver med rette dette som «A Biblical Famine». For meg er steder i sør Etiopia som Dololo Makal og Jijidu, Hidedo, Kolme, og Wolaita forbudet med dette begrepet.

Denne hungersnøden endret også mitt liv. Jeg var lege i Arba Minch og fikk i august 1984 høre om alvorlig matmangel i sør Etiopia. Sammen med katolikkene gjorde vi flere surveys, og på noen uker kartla vi omfanget av den alvorlige hungernøden i sør Etiopia.

Jeg spurte «min organisasjon» Norsk Luthersk Misjonssamband om de kunne sende mat slik at vi kunne starte matutdeling i Konso. Mange var døde i Konso. Jeg hadde beregnet at ca 50.000 mennesker da hadde akutt behov for hjelp (senere viste det seg at det virkelige behovet var over 100.000). NLM fortalte meg at «Dette er ikke vår primæroppgave», - Og organisasjonens retorikk om hva Misjon er, ble satt på en meget alvorlig prøve.

En kveld banket jeg på døren til en irsk hjelpearbeider ved Den katolske kirken i i Arba Minch. Uten å tenke seg om gav han hele lageret på 5 tonn Faffa (proteinrik mat)) slik at vi kunne starte matutdelingen i Konso. Og Haraldur Olafsson fra Kirkens Nødhjelp fikk etter hvert tak i «noen lastebillass med mat» til Konso.

Arbeidet var vanskelig. Arbeidere ble fengslet, en av dem i et år. Jeg ble to ganger satt i husarrest. Regimet til Mengistu Haile Mariam ville skjule omfanget av hungersnøden. Mekane Yesus Kirkens folk gav imidlertid opplysninger om plasser som trengte mat. Og etter hvert ble det en stor nødhjelpsoperasjon (Church Drought Acion Africa) etablert. Også her spilte Haraldur en særdeles viktig rolle.

Jeg ledet arbeidet i sør Etiopia. Av Dr Maura O'Donohue (irsk nonne og lege, senere Pave Johannes Paul IIs rådgiver for å forebygge seksuelle overgrep i Den katolske kirke) lærte jeg at vi måtte registrere antall døde per uke. Slike målinger, der vi blant annet telte ferske graver, ble et viktig verktøy for å styre innsatsen. Og etter noen få måneder hadde vi redusert dødsratene betydelig. Jeg har skrevet om dette i artikkel i British Medical Journal: “Famine in southern Ethiopia 1985-6: population structure, nutritional state, and incidence of death among children”.

Hungersnøden i 1984 lærte meg at folks reelle problemer finnes der hvor folk bor. Og skal en bedre helsen til befolkninger, må folkehelsen være det primære.

I dag er Etiopia et mye bedre land å bo i. Selv om det kan være tørkeperioder, er det ikke hungersnød som i 1984. Og unge etiopiere utdannes til å forebygge en gjentagelse av 1984: I går var jeg i Wolaita og satt flere timer for planlegge innkjøp til laboratoriet til det nye mastergradsstudiet i ernæring. Dette er en del av arbeidet for å bedre matvaresikkerheten i landet.


Informasjon om RMM

På min Forskningsblogg kan dere lese litt mer om RMM prosjektet.

På denne bloggen er informasjon om dette prosjektet samlet under Tag RMM

Amadeus og misjonærinnvielse

flere-misjonaerinnvielser-i-juni
8. juni ble Amadeus døpt i Oppsal kirke i Oslo. Han er lillebroren til Peder August. En herlig og rolig gutt!

Amadeus er vårt niende barnebarn; fem jenter og fire gutter i alderen null til fem år!

Samtidig ble Anna Birgitte og Fredrik innviet som misjonærer for NLM. 14. august reiser de til Kamerun for å lese språk. Planen er at de etter et år skal arbeide som misjonærer for NLM i Vest Afrika.

Seminarer

L1000273

De siste dagene har vi samlet ledere og helsepersonell fra institusjoner vi samarbeider med i Gamo Gofa og i Seggen Zone. Vi hadde et seminar i Gidole for Seggen Zone, og ett seminar i Arba Minch for Gamo Gofa Zone.

Disse heldagsseminarene har vi to ganger i året. De som deltar kommer fra helseposter, helsesentra, og sykehus. Folk fra fylkene deltar også. Og hensikten er å få en bedre fødselomsorg, og behandling av nyfødte.

I år presenterte to som har avlagt mastergraden sine resultater. Rahel har forsøkt å finne svar på hvorfor pasienttilfredsheten er dårlig på sykehusene enn på helsesentra. Og Demeke har forsøkt å¨finne svar på spørsmål som: “Hva er det som gjør at kvinner velger å føde hjemme på en jordgolv selv om de bor bare en km fra sykehuset?”

Og av slike viktige undersøkelser blir det livlig og nyttig debatt. Og nå vil sykehusene sette i gang tiltak for å bedre omsorgen for de fødende. Og, dette er selvsagt tema vi skal drøfte på seminarene til høsten.

Gresshopper i Addis

L1000282 - versjon 2

Som liten gutt husker jeg gresshoppesvermer i Addis Ababa. I dag kom det er stor sverm over deler av byen. Bilde viser en av dem på plenen på misjonen. Store svermer kan ødelegge avlingene.

FAO meldte i i forrige uke om risiko for gresshoppesvermer i øst-Etiopia og i Arabia. Kartet under viser utbredelsen av gresshoppene i forrige uke.

DL140505

Beto

Beto (se kartet nedenfor) er et helsesenter helt sør i Gamo Gofa fylket. Det grenser i sør mot Sør Omo, og det er ikke så langt fra Jinka. For noen dager siden kjørte Zillo og jeg dit via Geresse og Kemba.

De holder på å lage en ny veg over fjellene fra Arba Minch og til Gofa. Til Geresse kan en nå kjøre på asfaltveg (80% ferdig). Mellom Geresse og Kemba arbeider de med en ny veg, og vi må kjøre på den gamle og humpete vegen. Fra Kemba til Zala er mye av den nye vegen ferdig.

Så turen bestod av kjøring på den fineste asfaltveg, kombinert med skikkelig chicka (gjørme) kjøring, og skikkelig humpete veg. Det er flere fjell som en må passere, og ikke alle elvene har bruer.

Men, nå kan en kjøre til Gofa og tilbake til Arba Minch på en dag. Viktigere er at store folkegrupper nå kan selge varene sine til sentrale deler av Etiopia.

Ikke alltid like lett

L1000178
Da vi besøkte Beto (se bildet av operasjonstuen) i dag fikk vi vite at arbeidet hadde stoppet. Flere samtaler viste at det var alvorlige uoverensstemmelser mellom helsesenteret og den politiske ledelsen i fylket. (woredaen)

På slike turen er min gode venn Zillo alltid god å ha. Han koordinerer arbeidet i Gamu Gofa fylket. Han fikk til konstruktive samtaler med alle involverte parter, og løste en budsjett-floke som var årsaken til at arbeidet stoppet opp. Arbeidet med å minske mødredødelighet er således noe mer enn å drive god fødselshjelp. Det er også en øvelse i at fylkene må lære seg å bevilge midler til medisiner og diesel. Og vår rolle er å informere politikerne at dette er rimelige utgifter.

Etter flere noen års arbeid har vi lært at slike samtaler er like viktige som den faglige delen.

Og etter at vi reiste fra Beto hadde arbeidsutvalget i fylket et møte der de nødvendige midlene ble bevilget.

Fem nye sykehus snart ferdig!

L1000174
Det har vært en fantastisk utvikling innen helsevesenet i sør-vest Etiopia de siste årene. Som en viktig strategi i å minske mødredødelighet, har den etiopiske regjeringen bygget fem nye sykehus: Konso, Selamberr, Melo, Basketto, Kemba og i Geresse. Fire av plassene har vi allerede startet å operere slik at de nå kan gjøre keisersnitt.

I Konso er det nye sykehuset ferdig (bildet viser den nye fødeavdlingen) . I disse dager holder de på å flytte over aktivitetene fra det gamle helsesenteret til det nye sykehuset. Nå vil de få en stor og fin operasjonsstue, og en romslig fødeavdeling. Og, sykehuset har startet å betale utdanning av tilleggpersonell som de trenger.

En gledelig utvikling!

Alle de nye sykehusene er nesten ferdige, og vil bli tatt i bruk i løpet av det neste året. Dette vil øke kapasiteten betydelig, og mange flere kvinner vil få nødvendig hjelp.

Elendig internett

De siste dagene har Internett i Arba Minch vært svært dårlig. Derfor kommer mange oppdateringer på samme dag (men med forskjellig dato)

Malaria

Bistandsaktuelt hadde nylig en kort reportasjene om malaria. Se bla intervju med meg “Siste stikk mot malaria?”.

RMM institusjoner

Pasted Graphic 1

Kartet over sør-vest Etiopia som viser sykehus (rød) og helsesentra (gul) som kan utføre keisersnitt (to av disse, Gezzesso og Gawada starter arbeidet i 2014). Dette er institusjoner som RMM prosjektet støtter. I tillegg støtter vi ca 25 mindre helsesentra med opplæring av jordmødre og litt utstyr.

Gezzesso

L1000077
L1000072


Gezzesso er en fjellbygd ved foten av Etiopias tredje høyeste fjell, Mt Gughe (4207 moh). Veien til Gezzesso er forferdelig, og i regntiden kommer selv ikke en Toyota Landcruiser seg dit.

Der er det et fint helsesenter som vi støtter. Vi har utdannet personell, og utstyrt helsesenteret. Nå gjenstår litt innkjøp av medisiner, så er de i gang med å gjøre keisersnitt.

Gezzesso er en viktig plass for at de mange hundre tusen mennesker som bor i dette høylandet skal få tilgang på god fødselshjelp. Bildet (øverst) viser tvillinger som ankom helsesenteret da jeg var der. Omtrent 20 menn hadde skiftet om å bære moren på en bambusbåre (bildet nederst) i flere timer opp og ned de bratte fjellene. Hun hadde født heime, og det blødde mye. Og det gledet meg å se at jordmødrene behandlet henne på en fin og god måte.

Edget!

በቀለ ሞላ ሆቴል - ባቱ

På reise fra Hawassa til Addis i dag hadde jeg en kopp kaffe på Bekele Molla Hotell i Zwai (Batu). Da jeg ofte drikker kaffe der er jeg blitt kjent med noen av arbeiderne. I dag kom han som pleier å servere kaffe og sa før jeg fikk hilse på han: “Internet agegntenal” (“Vi har fått internett”). Endét? (“Hvordan det?”), spurte jeg. “Edget new!” (“Vi er blitt moderne!”).

Den etiopiske kaffen var meget god, og internet fungerte bra! - Bedre enn Starbucks!

90% føder på institusjon!

L1000095

En av målsetningene med prosjektet vi arbeider med for å redusere mødredødsfall er at kvinner skal føde på en institusjon. Da vil de få hjelp, og kan henvises i tide til sykehus om det trengs en operasjon.

For litt over ett år siden begynte vi arbeidet i noen kebeleer (kommuner) for å la flere kvinner føde på en helsepost eller et helsesenter. Da vi startet fødte ca 10% i en institusjon. De siste månedene har dette tallet økt til 90% i Shillale og 60% i Ataya (i lavlandet ved Gidole). Og den dagen jeg besøkte disse to helsepostene var det to fødsler i Shillale (se bilde med en av kvinnene som fødte til v). Dette er gledelige endringer.

Nå ønsker vi å utvide disse gode erfaringene til andre steder. Samtidig har vi startet forsøk med hjemmebesøk flere ganger i løpet av første leve-måned. På den måten kan helsearbeideren i kebeleen finne nyfødte som trenger ekstra varme, pleie, mat, eller behandling. For noen måneder siden fødte en kvinne i Shillale tvillinger. En av dem veide 1,7 kg, den andre 1,4 kg. Helsearbeideren fant dem ved hjemmebesøk, ringte etter motorsykkelambulansen og fikk barna til den nye nyfødtavdelingen i Gidole. Nå er de kommet heim og er friske!

Wolayta

logo


I går besøkte jeg universitetet i Soddu. Vi søkte i fjor om penger til å støtte en mastergrad i ernæring i dette området. Nå er de første 13 studentene begynt på sin mastergrad. Hensikten med dette programmet er å utdanne folk slik at en på sikt kan få en bedre kunnskap om ernæring, og dermed matvaresikkerhet og minske omfanget av underernæring.

Selv husker jeg mange besøk til området i 1984/85. Jeg koordinerte Church Drought Action Afrikas store nødhjelpsarbeid i sør Etiopia. I Wolayta samarbeidet jeg med Catholic Church og SIM. Den gang var det en stor hungersnød i Etiopia. Jeg har tidligere skrevet om at det fantes spesielt mange barn med Kwashiorkor i Wolayta. Nå får vi anledning til å se på denne alvorlige formen for underernæring igjen.

Da vi begynte matutdelingen i 1984 trengte vi lagerplass for å ta i mot flere tusen tonn mat. Jeg pratet med lederen av kommunistpartiet. Han sa stolt at jeg kunne få en kirke til lager. Jeg var klar over at de hadde konfiskert den Lutherske Kirken i byen. Dette er det eldste lutherske kirkesamfunn i Etiopia, og kirken ble stiftet av Birru Dubale i 1937. Jeg fikk møte denne evangelisten sammen med Markina Mäja i Arba Minch i 1978. Jeg takket bestemt nei til tilbudet om å bruke den Lutherske kirken til lager, og Father Gino i den katolske kirken gav oss all den lagerplass vi trengte.

I dag er Soddo og Wolayta et område i rivende utvikling. Men, det er ett av de tettest befolkende områder i landet. Og utfordringene er mange, spesielt kronisk underernæring.